Thursday, April 12, 2012

Post ภาพจาก Instagram บน Google+

เนื่องจาก Google+ ยังไม่เปิด API ให้ app อื่น post เข้าไปได้โดยตรง ก็เลยเห็นว่า ไม่มี Google+ อยู่ในทางเลือกในการ share ภาพจากใน Instagram
ถ้าเราอยาก post ภาพที่ผ่าน filter ของ Instagram บน Google+ ก็สามารถทำได้เหมือนกัน โดย (บน Android OS)
  1. เปิดภาพขึ้นมาใส่ filter ใน Instagram ตามปกติ
  2.  กดเครื่องหมาย >> ที่อยู่มุมบนขวาของจอ ภาพจะถูก save ไปที่ folder /sdcard/Pictures/Instagram โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าเราจะเลือก upload ในหน้าจอถัดไปหรือไม่ก็ตาม
  3. เปิด app Gallery หรือ file manager เข้าไปที่ folder Instagram ในข้อ 2. แล้ว share เข้า Google+ 
วิธีการข้างบนสำหรับคนใช้ Android สำหรับ iOS ก็น่าจะทำได้ ถ้าใครลองแล้วมาแจ้งข่าวนะครับ