Tuesday, February 06, 2007

รันโปรแกรมเมื่อ startup

ถ้าหากเราต้องการเปิดโปรแกรมทุกครั้งที่มีการบูตเครื่องเข้าสู่ linux สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันครับ เริ่มตั้งแต่

 • ทำการแทรกคำสั่งที่ต้องการลงในไฟล์ /etc/init.d/rc.local
 • ทำโดยผ่านคำสั่ง update-rc.d ซึ่งสามารถกำหนด runlevel ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • สร้างไฟล์ script ที่ต้องการบน directory /etc/init.d/
  • ทำการกำหนดให้รันเมื่อเข้าสู่ runlevel ที่กำหนด
   • update-rc.d -f (script) start <ลำดับที่> (runlevel) .
   • อย่าลืมลงท้ายด้วย จุด (.)
เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

No comments: